รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์อุบลราชธานี http://rpm6ub.siam2web.com
รายชื่อนักศึกษารุ่นที่ 6 (แยกรายกลุ่ม)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ศูนย์อุบลราชธานี)

(pic) 2009616_50880.gif

(pic) 2009629_42064.jpg (pic) 2009629_42083.jpg (pic) 2009629_42462.jpg (pic) 2009629_42481.jpg

           กลุ่มที่ 1                                     กลุ่มที่ 2                                    กลุ่มที่ 3                                 กลุ่มที่ 4            

(pic) 2009629_42503.jpg (pic) 2009629_42519.jpg (pic) 2009629_42538.jpg (pic) 2009629_42552.jpg

         กลุ่มที่ 5                                      กลุ่มที่ 6                                         กลุ่มที่ 7                                   กลุ่มที่ 8            

(pic) 2009629_43511.jpg (pic) 2009629_42567.jpg (pic) 2009629_43535.jpg (pic) 2009629_43554.jpg

     กลุ่มที่ 9                                      กลุ่มที่ 10                                  กลุ่มที่ 11                                กลุ่มที่ 12        DOWNLOAD ภาพขนาดใหญ่ คลิ๊ก 
(Root) 2009616_51057.gif

กลุ่มที่ 1
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 นายณฏฐกฤต   กาษี กะป๋อง สถ.อ.เมืองอำนาจเจริญ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
081-5452737
083-4663928
2 นางชญานิศ   ศรีรางวัล หน่อย สถ.จ.อุบลราชธานี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
086-8998102
3 นายยุทธนา   พลศรี ยุทธ สถ.จ.อุบลราชธานี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ
089-4261795
4 น.ส.เพชรรุ่ง  สุวะศรี รุ่ง ทม.อำนาจเจริญ นวช.คลัง 089-5785828
5 น.ส.ปุณญิสา  สายสมบัติ หนิง ทต.ช่องเม็ก / อบ. จนท.บห.ทั่วไป 083-7483628
6 น.ส.วิชชุดา   วิเศษ ดา อบต.หนองกุง / ศก. จพง.การเงินฯ 089-2817094
7 น.ส.โกศล   สารการ โอ่ง สถ.อ.ศิลาลาด / ศก. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ
081-3603730
8 น.ส.นวพร   นามเกษ ติ้ม อบต.ละเอาะ / ศก นิติกร 089-6262966
9 น.ส.เขมรัตน์   วงษ์มะณี ปลา อบต.ซำ / ศก. จนท.วผ. 089-9175952
10 นางจิระประภา  ไชยพันโท อี๊ด อบต.นาห่อม / อบ. จนท.วผ. 085-3160896
11 น.ส.สุมณฑกาญจน์   สัตย์ธรรม วาส อบต.ดอนจิก / อบ. นวช.การเงินฯ 085-4979509

(pic) 2009616_50880.gif(pic) 2009616_58584.gif

กลุ่มที่ 2
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 นางชลธิดา   บรรหารบุตร น้ำตก อบต.ฝางคำ / อบ. จพง.พัฒนาชุมชน 084-5897938
2 น.ส.พรนภา  ชาชุมพร พร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ
086-6524912
3 นายยุทธ   ศรีวงศ์ ยุทธ อบต.โพธิ์ใหญ่ / รอ. จพง.ธุรการ 083-7417419
4 นายวรวิทย์   บุญรักษา วิทย์ อบต.หนองกุง / ศก. จนท.วผ. 081-9970601
5 นางอุทัย  วงศ์งาม ทัย ทต.นาเยีย / อบ. นายก ทต. 084-8231668
6 นายพิทักษ์ประชา  พันจันลา แขก อบต.โซง / อบ. จพง.จัดเก็บฯ

084-4712666
0804879029

67 นายวัชระ  นวลอินทร์ ปุ๋ย อบจ.อุบลฯ ส.อบจ. 085-6389782
8 น.ส.กิตติ์ธัญญา  วาจาดี เปิ้ล อบจ.อุบลฯ ส.อบจ. 087-9399966
9 นายมรกต  รงค์โยธิน เปี๊ยก อบต.โพธิ์ศรี / อบ. หน.ส่วนโยธา 080-1695931
10 นายสมพงษ์   พระสลัก สงค์ อบต.สว่าง / อบ. หน.ส่วนโยธา 089-2853375
11 นายสุทัศน์  วะสุรีย์ ทัช อบจ.อุบลฯ ส.อบจ. 081-8786913

(pic) 2009616_50880.gif(pic) 2009616_58584.gif

กลุ่มที่ 3
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 น.ส.อุมาพร  มุสิกสาร อุอิ ทต.นิคมลำโดมน้อย/อบ. หน.กองคลัง 086-5851538
2 นางบานเย็น  บุญกอ หวาน อบต.ฝางคำ / อบ. จนท.วผ. 085-3091243
3 นางวิไลวรรณ   ดวงบัญชา วรรณ อบต.โนนกลาง / อบ. จนท.วผ. 086-2586426
4 นางอัญชลี  สุวรรณกูฎ ติ๊ก อบต.ระเว / อบ. จพง.จัดเก็บฯ 089-8644152
5 นางภูมิใจ  ทองทับ แหม็ก อบต.โนนกลาง / อบ. นักพัฒนาชุมชน 081-8037001
6 นายเจนวิชญ์   ลอยหา เจน อบต.โนนกาหลง / อบ. จนท.วผ. 084-3215580
7

นายเลอศักดิ์  หล่อรุ่งเลิศ

เขียว ทม.พิบูลฯ / อบ. สท. 083-1252319
8 นางวาสนา   สินทรัพย์ หนิง อบต.ฝางคำ / อบ. หน.ส่วนการคลัง 084-9831274
9 นางรัตนา  จันทร์เต็ม รัตน์ ทม.พิบูลฯ / อบ. จพง.จัดเก็บฯ 089-2843322
10 น.ส.ธนิตรานันท์   พรรณสวัสดิ์ บี อบต.คันไร่ / อบ. จพง.การเงินฯ 089-5856385
11 นายบุญช่วย  นนท์ศิริ ช่วย ทต.นิคมลำโดมน้อย/อบ. หน.กองช่าง 086-6501685

(pic) 2009616_50880.gif(pic) 2009616_58584.gif

กลุ่มที่ 4
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 นายพรเทพ  เจริญศิริ เทพ ทต.คอแลน / อบ. หน.กองช่าง 085-6100360
2 สิบเอกตะวัน  เดชาพรหมพิทักษ์ ตะวัน ทต.บุณฑริก / อบ. จนท.วผ. 083-1258850
3 นายพรสวรรค์  สุขยิ่ง พร อบต.นาเจริญ / อบ. นวช.การศึกษา 089-7174234
4 นายประเสริฐ   สายงาม เสริฐ อบต.คำครั่ง / อบ. หน.ส่วนการคลัง 086-8721097
5 น.ส.ขนิษฐา   ปาทอง ก้อย อบต.แก่งเค็ง / อบ. จนท.วผ 089-2758164
6 นางอัฉญา   วงศ์วุฒิยางกูล หน่อย อบต.แก่งเค็ง / อบ. ปลัด อบต. 084-3580588
7 นายไพรัตน์   วงษ์คำ ตี๋ ทต.กุดข้าวปุ้น / อบ. นายช่างโยธา 083-9655456
8 นายธนกฤต   รัมยานนท์ เหลิม สถ.อ.จอมพระ /สร. นักส่งเสริมการปกครอง 081-9666583
9 น.ส.ชลธิชา   เปไสล นิด อบต.โซง / อบ. จนท.วผ. 087 - 2622677
10 นายพนม  ศรีพิกุล จาพนม อบต.คำเขื่อนแก้ว / อบ. จนท.วผ. 084 - 0353901

(pic) 2009616_50880.gif(pic) 2009616_58584.gif

กลุ่มที่ 5
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 นายวิชัส  แร่ทอง ชัส อบต.เหล่าพรวน / อจ. จพง.ธุรการ 080-1613403
2 นายพิสุฒิชัย   บุญสละ โอ อบต.เหล่าพรวน / อจ. นวช.ศึกษา 087-9597686
3 น.ส.ปาริชาติ   เหมือนเหลา ปลา อบต.หนองมะแซว / อจ. จพง.พัสดุ 086-2592651
4 น.ส.ธนพร   ก้อนทอง ปิ๋ม อบต.กุดปลาดุก /อจ. จพง.การเงินฯ 081-3216261
5 นางอรชร  หมั่นนางรอง ชร ทต.อุบลฯ / อบ. รองปลัด ทต. 089-7203875
6 นายโอภาส   ไม้น้อย โอ ทต.อุบลฯ / อบ. นักบริหารงานทั่วไป 089-7167927
7 นายแสงวิทยา   ชินวงค์ แสง อบต.โคกสะอาด / อบ. หน.ส่วนโยธา 086-2651924
8 นายธีระศักดิ์    เวชกามา โอเล่ อบต.ละเอาะ / อบ. นบง.ช่าง 084-8317797
9 นายประเสริฐ   พรมชาติ เสริฐ อบต.บึงมะลู / ศก. นบง.ช่าง 081-2663115
10 นายธรรมศาสตร์   โพธิ ตัน อบจ.อำนาจเจริญ / อจ. ส.อบจ. 086-8745887

(pic) 2009616_50880.gif (pic) 2009616_58584.gif

กลุ่มที่ 6
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 นายประหยัด  กาฬเนตร หยัด อบต.ไร่น้อย /อบ. นายก อบต. 081-7256890
2 นายเกริกชัย  สายสมบัติ แจ๊ค อบต.หนองบ่อ /อบ. ปลัด อบต. 081-7901744
3 นายประพันธ์ศักดิ์  แม้นศิริ หนุ่ย ทต.ปทุม / อบ. วิศวกรโยธา 086-7185371
4 นางพิศมัย  สมเสนาะ นิด สถ.อ.เมืองอุบลฯ /อบ. นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติการ
083-7977006
5 นางประไพรศรี  วันทาสุข น้อย อบต.ไร่น้อย /อบ. หน.สำนักปลัด 085-4193991
6 น.ส.ณัทกาญจน์  สีแดง เปรี้ยว อบต.ขี้เหล็ก / อบ. จนท.วผ. 081-7601563
7 น.ส.ชมภูพร  ปานาพรม ภู่ อบต.ปะอาว / อบ. ผช.จนท.การเงินฯ 081-0707682
8 น.ส.ศิริกร  คำชาลี แซว อบต.ไร่น้อย /อบ. จนท.วผ. 084-9128868
9 นางเตรียมจิตร  ขวัญหวัญ โหยด อบต.กุดลาด / อบ. จนท.วผ. 083-7322510
10 นายอิทธิฤทธิ์  เอื้อพัฒนาพานิชย์ โจ้ อบต.กระโสบ /อบ. หน.ส่วนโยธา 086-2659388

(pic) 2009616_50880.gif (pic) 2009616_58584.gif

กลุ่มที่ 7
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 นายวชิรพงศ์   ปานทรัพย์ เชน อบต.โพธิ์ใหญ่ /อบ. หน.สำนักปลัด 085-0255813
2 นางนภนรรณ  ทองเรือง วาส อบต.คำน้ำแซบ / อบ. หน.สำนักปลัด 085-8589456
3 นายชัยศักดิ์   ดิษฐอั๊ง ชัย อบต.คำน้ำแซบ / อบ. นักพัฒนาชุมชน 086-6488406
4 นางวรรณภา  ศรีขันธ์ อั๋น อบต.คำขวาง / อบ. จนท.วผ. 081-9997428
5 นางหทัยกาญจน์  วันแก้ว จุ๋ม อบต.โคกสว่าง / อบ. จพง.ธุรการ 089-0681067
6 นางจริยา   สุขหล้า ปู อบต.ห้วยขะยุง / อบ. จนท.วผ. 085-4121827
7 น.ส.ออนลี่   มาบกลาง หลี อบต.สำโรง / อบ. จนท.วผ. 086-8697050
8 นางจตุพร   จูเกษม นาง อบต.โนนกาเล็น / อบ. จนท.วผ. 086-8656689
9 นางวราภรณ์   เพียแก้ว เกิ้ล ทต.แสนสุข / อบ. จนท.บห.ทะเบียนฯ 085-7704545
10 น.ส.ปิยะฉัตร   วามะเกษ เดือน อบต.ดุมใหญ่ / อบ. จพง.การเงินฯ 089-6271186

(pic) 2009616_50880.gif(pic) 2009616_58584.gif

กลุ่มที่ 8
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 นายวชิระ   สุนทรา อู๊ด ทม.ยโสธร /ยส. สมาชิกเทศบาล 089-7171891
2 นายสุรพล  กอมณี ตุ้ย อบต.ห้วยไผ่ / อบ. นายก อบต. 087-2626674
3 นางปราณี  จิตต์ชื่น นำ อบต.ทัพเสด็จ / สระแก้ว จพง.ธุรการ 087-9749989
4 น.ส.นงค์นุช  พลพวก นุช อบต.บ้านกอก /อบ. จพง.ธุรการ 080-1519077
5 น.ส.ชนันท์ภรณ์  แววเพ็ชร อ้อ อบต.ศรีแก้ว / ศก. จพง.ธุรการ 080-7974497
6 น.ส.กฤษณี  งามเจริญ อุ้ม อบต.นาส่วง / อบ. จนท.วผ. 084-8298856
7 น.ส.วราภรณ์  บุญมานัน พร อบต.กุดเรือ / อบ. จนท.วผ. 089-2832026
8 นายอนุเทพ  อินทร์งาม เต้ง อบต.เมืองเดช / อบ. หน.ส่วนโยธา 087-7796838
9 นายบัณฑิต   นามวงษ์ แอ๊ด อบต.ห้วยยาง / อบ. จนท.วผ. 086-2330289
10 นายวีระศักดิ์  สุรังกาญจน์ วี อบต.ห้วยยาง / อบ. หน.ส่วนโยธา 083-3838924

(pic) 2009616_50880.gif(pic) 2009616_58584.gif

กลุ่มที่ 9
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 นางเพ็ญจันทร์  จันทร์ดี ก๋า อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม/อบ. หน.ส่วนการคลัง 089-9482829
2 นางลัดดาวัลย์   มณีพันธ์ แจ๋วแหว๋ว อบต.โนนรัง / อบ. หน.ส่วนการคลัง 081-2664248
3 นายธีรวัฒน์   พรามสุข หน่อง อบต.นาอุดม / มห. จนท.วผ. 086-2618890
4 นายพิพัฒน์    อ่อนเทศ พัฒน์ อบต.นาอุดม / มห. ปลัด อบต. 087-2318080
5 นางรัตนพร  จีรดิษฐ ก้อย ทต.ขามใหญ่ / อบ. นวช.การเงินฯ 081-0664700
6 น.ส.ศิริทัย   ขลุ่ยทอง ปุ๊กกี้ ทต.ขามใหญ่ / อบ. จพง.ธุรการ 086-6511789
7 นายอลงกต  คำหล่อ อ๊อด ทต.ขามใหญ่ / อบ. วิศวกรโยธา 081-7306626
8 นางบูรพาภิรมย์   ทองสรรค์ ปู อบต.โพนแพง / อบ. หน.ส่วนการคลัง 085-6119051
9 น.ส. อรพิน   ดวงแก้ว พิน อบต.หนองเหล่า  /อบ. หน.ส่วนการคลัง 083-1292141
10 นายบุญถม  สนร้อย แตง อบต.ขี้เหล็ก / อบ. นักบริหารงานช่าง 089-2836953

(pic) 2009616_50880.gif(pic) 2009616_58584.gif

กลุ่มที่ 10
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 นางอุไรวรรณ   จักรศรี พี่ไก่ อบต.แก้งกอก / อบ. จนท.พัสดุ 081-9994827
2 น.ส.ปนัดดา  จันทะเวช ต๊อบ อบต.ลาดควาย / อบ. จพง.การเงินฯ 081-0629810
3 นางพัชรินทร์   สกุลพิทักษ์ดี เอ๋ อบต.แก้งกอก / อบ. จพง.จัดเก็บฯ 085-6826696
4 น.ส.อภิญญา   ทองหมื่น หน่อย อบต.เกษม / อบ. จนท.วผ. 085-4181139
5 นายชิษณุพงศ์   นุ่มดี ชาติ อบต.เกษม / อบ. นายช่างโยธา 085-7443947
6 นายธิวัตถ์   พุทธสังฆ์ นิด อบต.คำหว้า / อบ. จนท.วผ. 081-8790122
7 นายเชาว์วรรธน์   บัวใหญ่ ก้อง อบต.โนนสวาง / อบ หน.ส่วนโยธา 082-8559855
081-5498178
8 นายศาสนะ   ประทาน นะ อบต.ลาดควาย / อบ. จนท.วผ. 081-5796017
9 นายประเสริฐ   สุระวงศ์ เสริฐ อบต.นาจิก / อจ. หน.ส่วนโยธา 089-6729032
10 นายสวัสดิ์   แสงไชย บุ๋ม อบต.โนนโหนน / อบ. จพง.พัสดุ 081 - 6008206

(pic) 2009616_50880.gif(pic) 2009616_58584.gif

กลุ่มที่ 11
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 นายพิศุทธิ์    ครองยุติ แป๊ะ สถ.อ.เมืองยโสธร /ยส. ท้องถิ่นอำเภอ 086-8744965
2 น.ส.นริศรินทร   พันธเพชร น้ำฝน อบต.หนองหมี /ยส. จนท.วผ. 081-2857375
3 นางเยาวลักษณ์   นิยมสุข ติ๊ก ทต.อ่างศิลา / อบ. จพง.ธุรการ 081-5937877
4 นางวัฒนา  ไท้ทอง เต๊าะ อบต.แพงใหญ่ / อบ. ปลัด อบต. 089-7174067
5 นายวิรัตน์   สายศรี รัตน์ ทต.อ่างศิลา / อบ. นักบริหารงานช่าง 086-8715484
6 น.ส.กรภัทร์   อาสาภูธร จุ๋ม อบต.แก่งโดม / อบ. นวช.การเงินฯ 087-2617995
7 น.ส.ภูษิตา   สังสนา เป้ อบต.บากเรือ / ยส. นวช.ศึกษา 087-0070801
8 นายณัฐพล   คำแปง นัท อบต.ฟ้าห่วน / ยส. ปลัด อบต. 089-8650103
9 นายจักรกฤษณ์   ธนะพานิช บิ๊ก อบต.ผือฮี / ยส. หน.ส่วนโยธา 089-2869863
10 นายนิทัศน์   บุตรน้อย เปี๊ยก อบต.ศรีสุข / อบ. หน.ส่วนโยธา 081-8775752

(pic) 2009616_50880.gif(pic) 2009616_58584.gif

กลุ่มที่ 12
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น อปท./จังหวัด ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ
1 นายวิจิตร   ศรีมันตะ จิตร ทต.เลิงนกทา /ยส. ประธานสภา 081-3938331
2 น.ส.เบญจมาศ   แสงใส แป้ง อบต.ไผ่ / ยส. จนท.วผ. 082-1330696
3 นายอลงกรณ์   อินทำนุ กร อบต.ขั้นไดใหญ่ / ยส. จพง.ธก. 089-5845121
4 น.ส.พัทธนันท์   เทือกทา น้อย อบต.ห้วย / อจ. นวช.การเงินฯ 084-9226968
5 น.ส.พิมพ์ใจ   หมดกรรม แว๋ว ทต.เขมราฐ / อบ. จพง.ธก. 086-6511930
6 นางจันทร์เพ็ญ   ประจำถิ่น นาง อบต.ป่าก่อ /อจ. จนท.วผ. 084-8235046
7 นายศราวุธ   จินาทองไทย เอ อบต.ท่าไห / อบ. หน.ส่วนโยธา 086-2452115
8 นายปรีชา  พูลมาศ ต๋อง ทต.เลิงนกทา /ยส. สท. 086-8725899
9 นายเกรียงไกร  จรเอ้กา เกรียง อบต.ค้อทอง / อบ. จนท.วผ. 087-4533687
10 นายอนุสรณ์   นาเวียง หนุ่ย อบต.กู่จาน /ยส. นายก อบต. 081-9975610

(pic) 2009616_50880.gif(pic) 2009616_58584.gif


Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 172,567 Today: 2 PageView/Month: 15

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...